Podmienky nakupovania Hodinkovna

Všeobecné obchodné podmienky na Hodinkovna.sk

Uzavretie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sa môže uskutočniť dvoma spôsobmi.

Pred odoslaním objednávky má kupujúci právo rokovať s predávajúcim o všetkých ustanoveniach zmluvy vrátane zmien a doplnení týchto podmienok. Takéto rokovania by sa mali uskutočniť písomne a zaslať na adresu predávajúceho (HODINKOVNA, Al. Witosa 31 lok. 108 [Galeria Panorama], 00-710 Varšava, Poľsko alebo na e-mailovú [email protected]).

Ak kupujúci odmietne možnosť uzavrieť zmluvu individuálnym rokovaním, uplatňujú sa tieto podmienky a príslušné právne ustanovenia.

 

§1 Definície

1. Poštová adresa - názov alebo meno inštitúcie, umiestnenie v lokalite (v prípade lokality rozdelenej na ulice: ulica, číslo budovy, číslo bytu alebo objektu; v prípade lokality, ktorá nie je rozdelená na ulice: názov lokality a číslo nehnuteľnosti), poštové smerovacie číslo a lokalita.

2. Adresa na podávanie reklamácií:
Hodinkovna, Al. Witosa 31 lok 108 (Panorama Gallery), 00-710 Varšava, Poľsko.

3. Cenník doručenia - pri dodávkach v rámci Poľska je doručenie vždy bezplatné. Informácie o doprave sú k dispozícii na https://hodinkovna.sk/doprava-zadarmo.

4. Kontaktné údaje:
HODINKOVNA
Al. Witosa 31 lok 108 (Galeria Panorama)
00-710 Varšava, Poľsko
[email protected]
801 554 747
22 642 89 42

5. Doručenie - typ prepravnej služby s uvedením dopravcu a ceny (0 EUR) opísanej na stránke: https://hodinkovna.sk/doprava-zadarmo.

6. Doklad o kúpe - faktúra, účet alebo pokladničný doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty z 11. marca 2004 v znení neskorších predpisov a inými príslušnými právnymi predpismi.

7. Karta produktu - podstránka obchodu obsahujúca informácie o danom produkte.

8. Zákazník - plnoletá fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, alebo s právnou subjektivitou, ktorá nakupuje u predávajúceho v priamej súvislosti s jeho podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou.

9. Občiansky zákonník - zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 v znení neskorších predpisov.

10. Kódex správnej praxe - súbor pravidiel správania, najmä etických a profesijných noriem uvedených v článku 2 písm. 5 zákona o boji proti nekalým praktikám na trhu z 23. augusta 2007 v znení neskorších predpisov.

11. Spotrebiteľ - fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, ktorá nakupuje u predávajúceho a ktorá nie je priamo spojená s jeho ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou.

12. Košík - zoznam produktov zostavený z produktov ponúkaných v obchode na základe výberu kupujúceho.

13. Kupujúci - spotrebiteľ aj zákazník.

14. Miesto dodania - poštová adresa alebo odberné miesto uvedené kupujúcim v objednávke.

15. Moment dodania tovaru - moment, kedy kupujúci alebo tretia osoba určená kupujúcim na prevzatie tovaru prevezme tovar.

16. Platba - spôsob platby za predmet zákazky a dodávku uvedený na https://hodinkovna.sk/cas-dodania-a-naklady.

17. Zákon o ochrane spotrebiteľa - zákon o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014.

18. Produkt - minimálne a nedeliteľné množstvo tovaru, ktoré môže byť predmetom objednávky a ktoré je uvedené v obchode predávajúceho ako merná jednotka pri určovaní jeho ceny (cena/jednotka).

19. Predmet zmluvy - výrobky a dodávky, ktoré sú predmetom zmluvy.

20. Predmet - predmet zmluvy.

21. Miesto vyzdvihnutia - miesto dodania tovaru, ktoré nie je poštovou adresou, uvedené v zozname poskytnutom predávajúcim v obchode.

22. Vec - hnuteľná vec, ktorá môže byť alebo je predmetom zmluvy.

23. Obchod - webová stránka dostupná na adrese Hodinkovna.sk, prostredníctvom ktorej môže Kupujúci uskutočniť objednávku.

24. Predajca:
Hodinkovna.sk
Vo vlastníctve 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Witosa 31, lok. 115
00-710 Varšava, Poľsko
DIČ: 951-231-70-93, IČO: 142486550
zapísaná a viditeľná v registri KRS pod číslom: 0000360416
BANKOVÉ SPOJENIE: PL 04 1160 2202 0000 0002 4925 9013
SWIFT kód: BIGBPLPWXXX
Mena: EUR

25. Systém - súbor spolupracujúcich zariadení a softvéru , ktorý zabezpečuje spracovanie a ukladanie, ako aj odosielanie a prijímanie údajov prostredníctvom telekomunikačných sietí prostredníctvom koncového zariadenia špecifického pre sieť, bežne označovaného ako internet.

26. Dodacia lehota - počet hodín alebo pracovných dní uvedený na karte výrobku.

27. Zmluva - zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku v zmysle zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 pre spotrebiteľov a kúpna zmluva v zmysle článku 535 zákona o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 pre kupujúcich.

28. Vada - fyzická aj právna vada.

29. Fyzická vada - nesúlad predávanej veci so zmluvou, a to najmä ak ide o vec:

 1. a. nemajúca vlastnosti, ktoré musí mať vec tohto druhu z dôvodu účelu, ktorý je uvedený v zmluve, alebo z dôvodu okolností alebo použitia, na ktoré je určená;
 2. b. nevhodná na účel, ktorý spotrebiteľ oznámil predávajúcemu pri uzatváraní zmluvy, a predávajúci voči takémuto účelu nevzniesol žiadne námietky;
 3. c. spotrebiteľovi doručenú v neúplnom stave;
 4. d. nesprávne zmontovanú a uvedenú do prevádzky, ak tieto činnosti vykonal predávajúci alebo tretia osoba, za ktorú zodpovedá predávajúci, alebo spotrebiteľ, ktorý postupoval podľa pokynov predávajúceho;
 5. e. nemajúcu vlastnosti deklarované výrobcom alebo jeho zástupcom, alebo osobou, ktorá uvádza vec na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo osobou, ktorá sa umiestnením svojho mena, ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho znaku na predávanú vec prezentuje ako výrobca, ak predávajúci takéto ubezpečenia nepoznal a pri rozumnom posúdení ani nemohol poznať, alebo ak ich obsah nemohol ovplyvniť rozhodnutie spotrebiteľa uzavrieť zmluvu, alebo ak bol ich obsah pred uzavretím zmluvy odstránený.
 6. f. emajúcu vlastnosti, ktoré spotrebiteľovi zaručil predávajúci,

30. Právna vada - situácia, keď je predávaná vec vlastníctvom tretej osoby alebo je zaťažená právom tretej osoby, alebo keď obmedzenie používania alebo nakladania s vecou vyplýva z rozhodnutia alebo uznesenia príslušného orgánu.

31. Objednávka - prejav vôle kupujúceho urobený prostredníctvom obchodu, ktorý jednoznačne určuje: druh a množstvo výrobkov; druh dodávky; druh platby; miesto dodania; údaje kupujúceho a smeruje priamo k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

§2 Všeobecné podmienky

1. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku v súlade so slovenským právom a týmito podmienkami.

2. Miesto doručenia musí byť na území Slovenskej republiky.

3. Predávajúci je povinný a zaväzuje sa poskytovať služby a tovar bez vád.

4. Všetky ceny uvedené predávajúcim sú vyjadrené v mene EUR a sú to ceny s DPH. Ceny výrobkov nezahŕňajú náklady na doručenie, ktoré sú uvedené v cenníku doručenia.

5. Všetky lehoty sa počítajú v súlade s článkom 111 Občianskeho zákonníka, t. j. lehota vyjadrená v dňoch končí uplynutím posledného dňa, a ak je začiatkom lehoty vyjadrenej v dňoch určitá udalosť, deň, keď táto udalosť nastala, sa pri počítaní lehoty nezohľadňuje.

6. Potvrdenie, sprístupnenie, zaznamenanie, zabezpečenie všetkých podstatných ustanovení zmluvy o budúcom prístupe k týmto informáciám má formu:

 1. a. potvrdenia vašej objednávky zaslaním e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu: potvrdenie objednávky s podrobnou špecifikáciou celkových nákladov na objednávku, informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, tieto obchodné podmienky vo verzii pdf, vzor formulára na odstúpenie od zmluvy vo verzii pdf, odkazy na stiahnutie obchodných podmienok a vzoru formulára na odstúpenie od zmluvy;
 2. b. k vyplnenej objednávke zaslanej na určené miesto dodania tovaru je potrebné priložiť vytlačený doklad o kúpe, informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, vzor formulára na odstúpenie od zmluvy.

7. Predávajúci informuje o známych zárukách poskytnutých tretími stranami na výrobky v obchode.

8. Predávajúci neúčtuje žiadne poplatky za komunikáciu s ním prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku a kupujúci znáša náklady na ňu vo výške vyplývajúcej zo zmluvy, ktorú uzavrel s treťou stranou poskytujúcou mu konkrétnu službu umožňujúcu komunikáciu na diaľku.

9. Predávajúci ubezpečuje kupujúceho, ktorý používa systém, že obchod funguje správne v nasledujúcich prehliadačoch: IE verzia 7 alebo novšia, FireFox verzia 3 alebo novšia, Opera verzia 9 alebo novšia, Chrome verzia 10 alebo novšia, Safari s nainštalovanými najnovšími verziami JAVA a FLASH na obrazovkách s horizontálnym rozlíšením nad 1024 px. Používanie softvéru tretích strán, ktorý ovplyvňuje fungovanie a funkčnosť týchto prehliadačov: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari, môže ovplyvniť správne zobrazenie obchodu, preto by ste mali pre dosiahnutie plnej funkčnosti obchodu hodinkovna.sk všetky tieto sofvéry vypnúť.

10. Kupujúci môže využiť možnosť, aby si obchod zapamätal jeho údaje a uľahčil tak proces zadávania ďalšej objednávky. Na tento účel by mal kupujúci poskytnúť prihlasovacie meno a heslo potrebné na prístup k svojmu účtu. Prihlasovacie meno a heslo sú reťazcom znakov, ktoré si kupujúci stanoví sám a je povinný ich uchovávať v tajnosti a chrániť ich pred neoprávneným prístupom tretích strán. Kupujúci si môže kedykoľvek prezrieť, opraviť, aktualizovať a vymazať svoj účet v obchode.

11. Predávajúci dodržiava kódex správnej praxe.

12. Obsah a obrázky prezentované v obchode na www.hodinkovna.sk sú priemyselným vlastníctvom podnikateľa a sú chránené autorskými právami.

§3 Uzatvorenie a realizácia zmluvy

1. Objednávky je možné zadávať 24 hodín denne.

2. Pri zadávaní objednávky by mal kupujúci vykonať aspoň tieto kroky, z ktorých niektoré sa môžu opakovať niekoľkokrát:

 1. a. pridanie produktu do košíka;
 2. b. výber typu dodávky;
 3. c. výber typu platby;
 4. d. výber miesta dodania;
 5. e. zadanie objednávky v obchode pomocou tlačidla "OBJEDNAŤ - Objednávka s povinnosťou platby".

3. Zmluva so spotrebiteľom je uzavretá v okamihu odoslania objednávky.

4. Realizácia objednávky zaplatenej Spotrebiteľom na dobierku sa uskutoční ihneď a objednávky zaplatenej bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronického platobného systému sa uskutoční po pripísaní platby Spotrebiteľa na účet Predávajúceho, čo by malo byť do 30 dní od zadania objednávky, pokiaľ Spotrebiteľ nemohol plniť bez svojho zavinenia a o tejto skutočnosti informoval Predávajúceho.

5. Zmluva so zákazníkom je uzavretá, keď predávajúci prijme objednávku a informuje o tom zákazníka do 48 hodín od zadania objednávky.

6. V prípade, že splnenie časti alebo celej Objednávky nie je možné, Predávajúci bez zbytočného odkladu (e-mailom alebo telefonicky): a) informuje Zákazníka o zrušení Objednávky v celom rozsahu (Objednávka sa v takom prípade považuje za nezadanú) alebo b) navrhne Zákazníkovi zrušenie Objednávky v časti, v ktorej jej splnenie nie je možné. Ak si zákazník zvolí túto možnosť, predmetom kúpnej zmluvy budú výrobky, na ktoré sa vzťahuje zostávajúca časť objednávky (časť objednávky, ktorú nemožno splniť, sa považuje za neuskutočnenú).

7. Klient môže do dvoch (2) po sebe nasledujúcich dní od doručenia návrhu Predávajúceho na čiastočné zrušenie Objednávky potvrdiť Predávajúcemu vhodnou formou (napr. e-mailom) svoj súhlas s čiastočným zrušením Objednávky. Ak Klient v tejto lehote nepredloží Predávajúcemu takéto potvrdenie, predmetná Objednávka sa považuje za zrušenú v plnom rozsahu zo strany Používateľa.

8. Vykonanie objednávky zákazníka platenej na dobierku sa uskutoční ihneď po uzavretí zmluvy a objednávky platenej bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronického platobného systému po uzavretí zmluvy a pripísaní platby zákazníka na účet predávajúceho.

9. Splnenie objednávky zákazníka môže byť podmienené zaplatením celej hodnoty objednávky alebo jej časti alebo získaním limitu obchodného úveru minimálne vo výške hodnoty objednávky alebo súhlasom predávajúceho so zaslaním objednávky na dobierku (platba na dobierku).

10. Predmet zmluvy sa odosiela v lehote uvedenej na karte výrobku a v prípade objednávok pozostávajúcich z viacerých výrobkov v najdlhšej lehote uvedenej na kartách výrobkov. Lehota začína plynúť po splnení objednávky.

11. Zakúpený predmet zmluvy bude odoslaný spolu s predajným dokladom zvoleným kupujúcim spôsobom doručenia zvoleným kupujúcim na miesto doručenia uvedené kupujúcim v objednávke spolu s priloženými prílohami uvedenými v § 2 bod 6b.

§4 Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Obchod Hodinkovna.sk predlžuje štandardnú lehotu práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a bez vynaloženia nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v článku 33, článku 34 zákona o ochrane spotrebiteľa, zo 14 dní na 100 dní od okamihu doručenia tovaru, pričom na dodržanie lehoty stačí zaslať vyhlásenie pred jej uplynutím.

2. Spotrebiteľ môže podať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy na formulári, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, na tlačive dostupnom na adrese Formulár na odstúpenie od zmluvy alebo v inej forme v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa.

3. Predávajúci bezodkladne potvrdí spotrebiteľovi e-mailom (poskytnutým pri uzavretí zmluvy a ďalším, ak je uvedený v predloženom vyhlásení) prijatie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

4. V prípade odstúpenia sa zmluva považuje za neuzavretú.

5. Spotrebiteľ je povinný vrátiť vec predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do 100 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí vrátiť tovar pred uplynutím jej platnosti.

6. Spotrebiteľ zašle späť tovar, ktorý je predmetom zmluvy, od ktorej odstúpil, na vlastné náklady a riziko.

7. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty predmetu zmluvy v dôsledku používania predmetu zmluvy nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti.

8. Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy predloženého spotrebiteľom, vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na dodanie veci, a ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci spotrebiteľovi dodatočné náklady v súlade s § 33 zákona o ochrane spotrebiteľa nevracia.

9. Predávajúci vráti platbu tým istým platobným prostriedkom, ktorý použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, ktorý mu nespôsobuje žiadne náklady.

10. Predávajúci môže zadržať vrátenie platby prijatej od spotrebiteľa, kým nedostane tovar späť alebo kým spotrebiteľ nepredloží dôkaz o jeho odoslaní, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

11. Spotrebiteľ znáša len priame náklady na vrátenie výrobku. Predávajúci môže v rámci propagačnej akcie ponúknuť spotrebiteľovi vyzdvihnutie vráteného výrobku od spotrebiteľa.

12. Spotrebiteľovi nebudú účtované poplatky za dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak spotrebiteľ nesúhlasil s plnením pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo nebol pri udelení tohto súhlasu informovaný o strate práva na odstúpenie od zmluvy, alebo ak obchodník neposkytol potvrdenie v súlade s článkom 15 ods. 1 a článkom 21 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.

13. Právo na odstúpenie od zmluvy uvedené v odseku 4 bode 5 sa neuplatňuje v prípade nákupu výrobku pripraveného podľa individuálnych potrieb a objednávky zákazníka (napr. výrobok s možnosťou gravírovania).

 

§5 Záručné podmienky

1. Na výrobky predávané v obchode sa vzťahuje záruka poskytnutá výrobcom alebo distribútorom. Nároky zo záruky sa musia uplatniť v súlade s podmienkami uvedenými v záručnom liste. Ďalšie informácie o záruke získate v našom obchode.

2. V prípade výrobku, na ktorý výrobca alebo distribútor poskytol záruku, môže zákazník reklamovať výrobok, ktorý má vady nasledovným spôsobom:

 1. a. uplatneními práv zo záruky - v tomto prípade zákazník reklamuje výrobok priamo u ručiteľa (subjektu poskytujúceho záruku) a spoločnosť môže byť len sprostredkovateľom, ktorý reklamáciu postúpi. Zákazník sa môže podľa vlastného výberu obrátiť priamo na záručný servis alebo na predávajúceho;
 2. b. uplatneními práv zo záruky predávajúceho, v takom prípade je potrebné podať reklamáciu v súlade s § 6 predpisov.

3. Ak je existencia vady uznaná, Obchod vymení chybný výrobok za výrobok bez vady alebo odstráni vadu podľa požiadavky Zákazníka, pokiaľ splnenie spôsobu určeného Zákazníkom nie je nemožné alebo by si vyžiadalo neprimerané náklady.

§6 Podmienky podávania reklamácií

1. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, ak má predaný výrobok fyzickú alebo právnu vadu (záruka), pričom fyzickou vadou je nezlučiteľnosť dodaných výrobkov so zmluvou. Zákazník má právo podať reklamáciu do 2 (dvoch) rokov odo dňa dodania predmetného výrobku predávajúcim.

2. Predávajúci odpovie na reklamáciu zákazníka do štrnástich kalendárnych dní a informuje zákazníka o ďalšom postupe.

3. Aby mohol predávajúci posúdiť reklamáciu, mal by zákazník doručiť reklamovaný výrobok (výrobky) spolu s dokladom o kúpe výrobku (výrobkov) spoločnosti a opisom reklamácie (vzor reklamačného dokladu je na zadnej strane faktúry)..

4. Ak je reklamácia uznaná v prospech zákazníka - predávajúci bezodkladne vymení chybný výrobok za výrobok bez vád alebo vadu odstráni. Tým nie je dotknutá možnosť zákazníka podať vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpenie od zmluvy v súlade s platnými predpismi. Ak nie je možné výrobok vymeniť, odstrániť vadu alebo znížiť cenu, predávajúci bezodkladne vráti dlžnú sumu v súlade s platnými právnymi predpismi.

§7 Zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosť osobných údajov

1. Správcom databáz osobných údajov poskytnutých spotrebiteľmi obchodu je predávajúci.

2.Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné. Neposkytnutie údajov môže zabrániť uskutočneniu nákupu.

3. Prevádzkovateľ uplatňuje vhodné organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany pri spracúvaní osobných údajov.

4. Vo všeobecnosti platí, že v závislosti od používania konkrétnych funkcií obchodu má zákazník právo podať sťažnosť orgánu príslušnému na ochranu osobných údajov, právo namietať, právo na prístup k svojim osobným údajom, právo požadovať opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť údajov.

5. Podrobné pravidlá zhromažďovania, spracovania a uchovávania osobných údajov, ktoré obchod používa na plnenie objednávok, sú opísané v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na adrese: https://hodinkovna.sk/privacy-policy-cookie-restriction-mode

§8 Záverečné ustanovenia

1. Nič v týchto podmienkach nemá za cieľ porušovať práva kupujúceho. Takto ich nemožno ani vykladať, pretože v prípade rozporu ktorejkoľvek časti týchto obchodných podmienok s platnými právnymi predpismi predávajúci vyhlasuje, že namiesto napadnutého ustanovenia obchodných podmienok bezvýhradne dodržiava a uplatňuje tieto právne predpisy.

2. Registrovaní kupujúci budú o zmenách predpisov a ich rozsahu informovaní e-mailom (na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii alebo objednávke). Oznámenie sa zašle najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových nariadení. Zmeny sa vykonajú s cieľom prispôsobiť pravidlá súčasnej právnej situácii.

3. Aktuálna verzia obchodných podmienok je kupujúcemu vždy k dispozícii v záložke Obchodné podmienky (https://hodinkovna.sk/podmienky-nakupu). Počas realizácie objednávky a počas celého obdobia popredajnej starostlivosti sú pre kupujúceho záväzné podmienky, ktoré kupujúci prijal pri zadaní objednávky. S výnimkou prípadu, ak ju spotrebiteľ považuje za menej výhodnú ako doterajšiu a informuje predávajúceho o výbere doterajšej ako záväznej..

4. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito pravidlami, sa uplatňujú príslušné platné právne predpisy. Spory sa na želanie spotrebiteľa riešia prostredníctvom mediačného konania pred Krajským inšpektorátom obchodnej inšpekcie alebo súdnym konaním pred rozhodcovským súdom pri Krajskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie alebo rovnocennými a zákonnými spôsobmi predsúdneho alebo mimosúdneho riešenia sporov, ktoré určí spotrebiteľ. V krajnom prípade prípad rieši miestne a vecne príslušný súd.

Verzia 2.2 (Varšava, Poľsko 24.05.2018)